Výber stavebného pozemku

Jedno z najdôležitejších rozhodnutí pri stavbe vysnívaného domu je výber správneho stavebného pozemku, ktorý je základom kvalitného bývania. Treba vyberať podľa rôznych kritérií tak, aby ste boli i po uplynulom čase spokojní. Pozemkov je veľa, no nie každý by vám mohol vyhovovať, preto by mal byť jeho výber podmienený i výberom typu a dispozičného riešenia rodinného domu. Nevhodný výber potom často navýši cenu neskôr realizovanej stavby, nehovoriac o prevádzkových nákladoch na jej vykurovanie. Ak nie je dostatočne využívaný zdroj slnečnej energie, nemožno hovoriť o dobrej respektíve efektívnej nízkoenergetickej stavbe. Pri výbere pozemku treba poznať miestny územný plán, regulatívy a normy o umiestnení stavby, aby sa rešpektoval urbanisticko-architektonický charakter, požiadavky z hľadiska bezpečnosti, ekologické, hydrogeologické, geologické, technické ako aj klimatické podmienky. Dôležitými faktormi pri určení správneho pozemku sú:
▪ veľkosť, tvar a sklon pozemku
▪ lokalita
▪ orientácia k svetovým stranám
▪ osvetlenie slnkom
▪ dopravná dostupnosť
▪ vybavenosť inžinierskymi sieťami

▪ cena

Veľkosť, tvar a sklon pozemku
Ide o parametre, ktoré určujú pôdorysné rozmery budúceho objektu, jeho architektonický výraz a podlažnosť. Vhodný pomer strán parcely je 1:1, 1:2, 3:4. Pri menšom rodinnom dome treba uvažovať nad parcelou okolo 400-800 m², no pri väčšom už aj okolo 900 m² a viac. Rovinatý terén je zväčša vhodný pre katalógové projekty rodinných domov, ktoré sa síce dajú upraviť aj na svahovitý terén, no zmeny vyvolajú ďalšie investície do projektu, a tak zdanlivo nízka cena po úpravách dosahuje ceny projektov na mieru. Svahovitý terén je zase predpokladom pre vytvorenie netradičného a zaujímavého architektonického riešenia objektu, no na druhej strane stavbu predraží o zvýšené náklady pri jej zakladaní. Ideálny sklon pri svahovitom pozemku je južný alebo juhozápadný. Pri určení správnej veľkosti pozemku netreba zabudnúť na to, že pri samostatne stojacích rodinných domoch, ak to nie je územným plánom určené inak, nesmie byť vzdialenosť medzi nimi menšia ako 7 metrov. V stiesnených pomeroch ju možno znížiť aj na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. Vzdialenosť rodinného domu musí byť minimálne 2 m od susedných parciel a 3m od prístupovej komunikácie.

Lokalita
Ideálna je tichá lokalita, určená na bývanie, blízko k občianskej vybavenosti. Podstatné je, aby pozemok nedegradovali rušivé prvky ako napríklad hospodárske stavby na susedných parcelách, vedenia verejných inžinierskych sietí, stožiare, prach, nadmerný hluk z dopravy a priemyselných stavieb. Prípadne, či sa v jeho blízkosti neplánuje do budúcna s výstavbou diaľnice, železnice, alebo priemyselnej stavby. Spomínané aspekty by mohli bývanie značne znepríjemniť a prekládka verejných inžinierskych sieti zase stavbu predražiť. Taktiež je potrebné overiť, či je daná lokalita podľa územného plánu určená na bývanie, prípadne aké sú v danom území regulatíva, ktoré definujú podmienky zastavania, ako pomer zastavanej plochy a plochy zelene, podlažnosť budúceho objektu, tvar a sklon strechy, orientáciu strešného hrebeňa i odstupové vzdialenosti od susedných nehnuteľností. Územný plán určuje, na ktorých plochách je možné stavať a regulatívy určujú typ rodinného domu, ale aj podmienky jeho umiestnenia na pozemok.

Orientácia k svetovým stranám a osvetlenie slnkom
Orientácia pozemku k svetovým stranám je rozhodujúca pre správne umiestnenie a dispozičné riešenie nízkoenergetického objektu. Pojem nízkoenergetický už v názve zahŕňa, že ide o dom s nízkymi nákladmi na energie. Dosiahnuť nízke náklady je možné s použitím rôznych technológií, ale predovšetkým s využitím tých prírodným zdrojov, akými sú najmä teplé slnečné lúče. Slnečná parcela vytvára dobré podmienky pre využitie moderných technológií, ako solárne panely a podobne. Práve preto orientácia pozemku k svetovým stranám je pri nízkoenergetických, respektíve pasivnych domoch veľmi dôležitá. Funguje to priamoúmerne, čím viac počas dňa dopadajú slnečné lúče na pozemok, tým viac sa jedná o vhodnejšiu parcelu a objekt tak lepšie môže spĺňať parametre nízkoenergetickej stavby. Ak obľubujete záhradné súkromie, potom bude ideálny vstup na parcelu zo severu, severovýchodu, prípadne severozápadu. Správna orientácia pozemku vytvára predpoklady pre tvorbu kvalitného dispozičného riešenia objektu, navrhnutého podľa biorytmu človeka. Ráno človek vstáva s východom slnka, zobúdzajú ho slnečné lúče. Neskôr trávi najviac času v obytných miestnostiach, ktoré s prístupom slnečných lúčov pôsobia na ľudí útulnejšie a dodávajú energiu a čo je najpodstatnejšie, šetria peniaze na vykurovanie.

Dopravná dostupnosť a vybavenosť inžinierskymi sieťami
Jednou z podmienok vydania stavebného povolenia pre stavbu rodinného domu je prístupová komunikácia k pozemku, ale aj napojenie objektu na inžinierske siete. Preto je vhodné, ak sú dostupné a hlavne čo najbližšie k pozemku umiestnené body napojenia na elektrickú energiu, vodu, kanalizáciu, alebo plyn. Dostupnosť prístupovou komunikáciu k pozemku ale i dostupnosť sietí je dôležitá, aj keď existujú za siete adekvátne náhrady. Takýmito sú vŕtaná studňa, čistička odpadových vôd, septik, fotovoltaika a iné, no spomínané alternatívne možnosti, ako aj úprava prístupovej komunikácie vyvolajú dodatočné náklady. Dôležitá je aj kapacita sieti, pretože nie je vždy postačujúca na zvýšenú zástavbu lokality a nemuseli by ste napríklad dostať povolenie na elektrické vykurovanie. Plusovým bodom k celkovému hodnoteniu pri výbere pozemku môže byť, ak je lokalita vybavená hromadnou dopravou so zastávkami v jej blízkosti.

Ako je vidieť, výber kvalitného pozemku si vyžaduje širokú analýzu a rovnako je potrebné zvážiť viaceré aspekty, ktoré vplývajú pozitívne i negatívne na danú lokalitu. Už pri výbere treba spolupracovať s viacerými odborníkmi, ktorí vám pomôžu správne sa rozhodnúť a neskôr aj vaše sny a predstavy o bývaní premeniť na realitu.


ČASTO POUŽÍVANÉ POJMY:
● Zastavaná plocha
– plocha pôdorysu prvého nadzemného podlažia, ktorá je v kontakte s terénom

● Úžitková plocha
– súčet obytných plôch a plôch, ktoré tvoria v objekte komunikačné, hygienické, technické a hospodárske funkcie, okrem plôch balkónov, loggií a terás

● Obytná plocha
– súčet miestností, ktoré svojím stavebno-technickým riešením a vybavením spĺňajú podmienky pre trvalé bývanie ako obývacia izba, detská izba, spálňa, pracovňa, kuchyňa nad 12 m²...
Ostatné miestnosti ako chodba, schodisko, kúpelňa, WC, komora, pivnica, kotolňa, kuchyňa do 12 m² vrátane..., sa nezapočítavajú